Herb Ślepowron

Dokumenty Kuleszów

W
Urkunde des ZarenŚwiadectwo szlachectwa

związku z moją reszerszą dotyczącej historii rodu odnalazłem kilka ciekawych dokumentów które pozostawił mój dziadek Zygmunt mojemu tacie. Między innymi znajdowało się wśród tych dokumentów pewne świadectwo potwierdzające dziadka pochodzenie szlacheckie. Ponieważ moi przodkowie zamieszkiwali przed II wojną światową na kresach wschodnich, ten dokument jest wydany w języku rosyjskim.

Znalazłem tłumaczenie świadectwa w internecie, lecz ponieważ nie znam się zbyt dobrze na języku rosyjskim, nie mogę ocenić czy tłumaczenie się zgadza. Dlatego proszę czytelników tej strony o propozycje lepszego tłumaczenia lub o korektury.

Proszę kliknąć na grafikę po prawej stronie aby zobaczyć dokument w wyższej rozdzielności.


СВИДЕТЕЛЬСТВО.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
дано сие изъ Департамента Герольдіи Правительствующаго
Сената Сигизмунду Викентьеву-Карлову Кулешы, родившемуся
двадцать шестого Июня тысяча девятьсот десятого года въ томъ,
что опредъленіемъ Правительствующаго Сената, состоявшимся
10 Сентябрья 1915 года, онъ признанъ въ потомственномъ
дворянскомъ достоинстве, со внесеніемъ въ первую часть
родословной книги дворянъ Виленской губерніи. Установленныя
пошлины за свидетельство представлены.
Петроградъ, Сентябрья 30 дня 1915 года.

Герольдмейстеръ /-/
Оберъ-Секретаръ /-/
Помощник Оберъ-Секретаря /-/ŚWIADECTWO.

Z rozkazu JEGO CESARSKIEJ MOŚCI
niniejszy dokument wydano z Departamentu Heroldii
Rządzącego Senatu Zygmuntowi Wincentemu Karolowi Kulesza,
ur. dwudziestego szóstego czerwca tysiąc dziewięćset dziesiątego roku,
na dowód tego, iż orzeczeniem Rządzącego Senatu
z dnia 10 września 1915 został on uznany w godności dziedzicznego szlachcica
z prawem wciągnięcia go do szlacheckiej księgi rodowodowej Gubernii Wileńskiej do jej pierwszej części.
Przepisowa opłata za świadectwo została wniesiona.
Petrograd, 30 dnia września 1915 roku.

Heroldmistrz /-/
Starszy Sekretarz/-/
Pomocnik Starszego Sekretarza/-/

Powrót do strony głównej